fbpx

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA I KIEROWNIKA  KOLONII

Organizator odpowiada za:

 1. Zgłoszenie kolonii/ obozu w terminie maksymalnie 3 tygodnie przed rozpoczęciem turnusu do Kuratorium. Należy tam podać pełny program, załączyć listę kadry wraz ze stosownymi uprawnieniami a także podać kto będzie kierownikiem kolonii. Należy podać również planowaną ilość dzieci, dokumenty ośrodka w którym będzie się odbywała kolonia czy obóz potwierdzające jego dopuszczenie do użytkowania i przyjmowania grup kolonijnych. Najważniejszym dokumentem z ośrodka jest pozytywna opinia straży pożarnej. 
 2. Opłacenie specjalną polisę ubezpieczeniową dla organizatorów turystyki
 3. Przesłanie do wypełnienia kartę kwalifikacyjną, która jest oficjalnym dokumentem przyjęcia dziecka na obóz/ kolonię obowiązującym na terenie całego kraju a następnie zachować ją jako dokument potwierdzający uczestnictwo dziecka w kolonii/ obozie. 
 4. Przedstawienie program kolonii/ obozu
 5. poinformowanie uczestników o tym jak wygląda ramowy plan dnia, jaki jest program kolonii/ obozu
 6. zadbanie o właściwy transport na miejsce kolonii i z powrotem
 7. zadbanie o higieniczne i bezpieczne warunki przebywania dzieci
 8. zadbanie o to aby wszyscy wychowawcy mieli stosowne uprawnienia
 9. dopilnowanie aby wychowawcy zapoznali się z kartami dzieci przed wyjazdem  – pozwoli to zorientować się w zainteresowaniach dzieci, ewentualnych problemach, alergiach pokarmowych, chorobach, przyjmowanych lekach
 10. zatrudnienie kierownika z odpowiednim przygotowaniem formalnym i merytorycznym do pełnienia tej funkcji

OBOWIĄZKI KIEROWNIKA KOLONII

Kierownik kolonii odpowiada za:

 1. Nadzór nad bezpiecznym wypoczynkiem dzieci
 2. Nadzór nad realizacją programu 
 3. Przedstawienie regulaminu uczestnikom i dopilnowanie aby każdy poświadczył swoim podpisem, że się zapoznał z zasadami panującymi na kolonii
 4. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci
 5. Układanie planu zajęć, dyżurów nocnych
 6. Czystość pomieszczeń w których przebywają dzieci
 7. Przygotowanie dokumentacji kolonijnej i nadzór nad jej wypełnianiem (dzienniczki, regulaminy, karty wyjść, karty wycieczek, upoważnienia na odbiór dziecka itp.)
 8. Kierowanie zespołem wychowawców i planowanie ich pracy
 9. Wyciąganie ewentualnych konsekwencji za złamanie regulaminu kolonii
 10. Kontakt z instytucjami nadzoru: Kuratorium, Sanepid
2018-05-14T17:31:27+00:00